Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep-instalgrunt.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.sklep-instalgrunt.pl jest prowadzony przez firmę:


Instalgrunt Paweł Thiel

ul. Słoneczna 4D 56-504 Dziadowa Kłoda
Nip. 6191478252
Regon 021875535


3. Adres do korespondencji rozpatrywania reklamacji:

Instalgrunt Paweł Thiel
ul.Słoneczna 4 d

56-504 Dziadowa Kłoda tel. : +48 663571705


e-mail: instalgrunt@instalgrunt.pl


4. Zakup w sklepie internetowym www.sklep-instalgrunt.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Instalgrunt Paweł Thiel zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

10. Firma Instalgrunt zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.sklep-instalgrunt.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

12. Firma Instalgrunt Paweł Thiel wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

13. Firma prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru, chyba że zostanie to uzgodnione ze sprzedającym.

 III. Opis procedury reklamacyjnej:

 

    Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem

instalgrunt@instalgrunt.pl , lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
        imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
        datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
        przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
        wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem

 reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
    Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej

 postaci.


    Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na 

adres poczty tradycyjnej.

IV. Warunki zwrotów

Prawo  konsumenta do odstąpienia od umowy: 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej  rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument)  może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim  przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego  płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć  Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, np. pisząc na adres e-mail:  instalgrunt@instalgrunt.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia  od umowy, podanego poniżej. 
Przesyłkę należy nadać na adres:
 Instalgrunt  Paweł Thiel ul. Słoneczna 4 D 56-504 Dziadowa Kłoda
Oświadczenie o  odstąpieniu od umowy: (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w  przypadku chęci odstąpienia od umowy) [DANE SPRZEDAJĄCEGO]  .............................................  .............................................  .............................................  Ja.................................................niniejszym informuję o  moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy  ..............................................................................................................................................................................,  numer  oferty............................................................. .  Data zawarcia umowy to  ............................................................, data  odbioru...............................................................................  . Imię i  nazwisko..........................................................................................  Login  Allegro..............................................................................................  Adres  ...........................................................................................................   Data..............................................................................................................   ..................................................................................................................  Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)
 Koszt  zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia  od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru  
Brak  odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu internetowego  "sklep-instalgrunt.pl" nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:  
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za  wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci  prawo odstąpienia od umowy; 
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od  wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje  kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od  umowy; 
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,  wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu  jego zindywidualizowanych potrzeb;  4) w której przedmiotem świadczenia  jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin  przydatności do użycia; 
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz  dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania  nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów  higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
6) w  której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze  względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi  rzeczami; 
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe,  których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których  dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość  zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
8)  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego  przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli  przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania  konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne  do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy  przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;  
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne  albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
10) o dostarczanie  dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;  
11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 
12) o świadczenie usług w  zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu  rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,  wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie  oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
13) o dostarczanie treści  cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed  upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez  przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 


Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Wrocławiu.

 Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

 V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy na adres email: sprzedz@sklep-instalgrunt.pl.

5. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o Produktach Sprzedawcy i świadczonych przez Sprzedawcę usługach.

Klauzula informacyjna dla klientów Instalgrunt

Szanowni Państwo,

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (dalej: „RODO”), chcemy Państwu przekazać najważniejsze informacje dotyczące Pana/Pani danych osobowych:

 

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Paweł Thiel, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Instalgrunt Paweł Thiel (dalej: Instalgrunt), ul. Słoneczna 4 d 56 – 504 Dziadowa Kłoda, NIP: 6191478252.
  2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez Instalgrunt, zgodnie art. 6 ust 1 lit. b) i f) RODO.
  3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: pracownicy i współpracownicy Instalgruntu, jak również podmioty współpracujące z Instalgruntem w związku ze świadczeniem usług m.in. obsługi księgowej i firm kurierskich.
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  5. Jeśli Administrator nie ma innych uzasadnionych podstaw przechowywania danych, Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń przewidzianego przez Kodeks cywilny.
  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, w pewnych przypadkach prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek warunkujące współpracę z Instalgrunt.Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia współpracy z Instalgrunt.
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.
  10. Kopię przetwarzanych danych osobowych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres mailowy: instalgrunt@instalgrunt.pl


Czas dostawy i warunki płatności

Do 50 km   - do 5 dni

Do 150 km - do 10dni

Do 250 km - do 21 dni

Ponad 250 km  - do uzgodnienia (zadaj pytanie sprzedającemu)

Metody płatności:

Płatności online Tpay.com (w tym BLIK)

płatności online tpay

Płatność zwykłym przelewem 

Płatność przy odbiorze