Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep-instalgrunt.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.sklep-instalgrunt.pl jest prowadzony przez firmę:
Instalgrunt Paweł Thiel

ul.Tęczowa 12 56-504 Dziadowa Kłoda
Nip. 6191478252
Regon 021875535


3. Adres do korespondencji rozpatrywania reklamacji:

Instalgrunt Paweł Thiel
ul.Tęczowa 12

56-504 Dziadowa Kłoda tel. : +48 663571704
e-mail: instalgrunt@instalgrunt.pl


4. Zakup w sklepie internetowym www.sklep-instalgrunt.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Instalgrunt Paweł Thiel zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

10. Firma Instalgrunt zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.sklep-instalgrunt.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

12. Firma Instalgrunt Paweł Thiel wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

13. Firma prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru, chyba że zostanie to uzgodnione ze sprzedającym.

 III. Opis procedury reklamacyjnej:

 

    Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem

 [adres e-mail], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
        imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
        datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
        przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
        wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem

 reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
    Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej

 postaci.
    Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na 

adres poczty tradycyjnej.


Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, 

Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

 W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne 

oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:pawelthiel1@gmail.com. Kupujący może skorzystać

 ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres 


Instalgrunt Paweł Thiel
ul.Tęczowa 12
56-504 Dziadowa Kłoda.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w

 przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

 następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy .

    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
    


Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu

 (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą 

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu

 świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

 przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do 

odstąpienia od umowy;
    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

 specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca

 krótki termin przydatności do użycia;
    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, 

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze 

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

 charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona

 przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 

30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma 

kontroli;
    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania

 pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, 

których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne 

do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi

 w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

 komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte

 po dostarczeniu;
    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
    zawartej w drodze aukcji publicznej;
    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu

 rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami 

rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres 

świadczenia usługi;
    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli 

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu 

do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa 

odstąpienia od umowy.Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

 roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu

 rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem 

Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Wrocławiu.

 Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  

znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, 

w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

 IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy na adres email: sprzedz@sklep-instalgrunt.pl.

5. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o Produktach Sprzedawcy i świadczonych przez Sprzedawcę usługach.

Klauzula informacyjna dla klientów Instalgrunt

Szanowni Państwo,

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (dalej: „RODO”), chcemy Państwu przekazać najważniejsze informacje dotyczące Pana/Pani danych osobowych:

 

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Paweł Thiel, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Instalgrunt Paweł Thiel (dalej: Instalgrunt), ul. Tęczowa 12, 56 – 504 Dziadowa Kłoda, NIP: 6191478252.
  2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez Instalgrunt, zgodnie art. 6 ust 1 lit. b) i f) RODO.
  3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: pracownicy i współpracownicy Instalgruntu, jak również podmioty współpracujące z Instalgruntem w związku ze świadczeniem usług m.in. obsługi księgowej i firm kurierskich.
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  5. Jeśli Administrator nie ma innych uzasadnionych podstaw przechowywania danych, Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń przewidzianego przez Kodeks cywilny.
  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, w pewnych przypadkach prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek warunkujące współpracę z Instalgrunt.Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia współpracy z Instalgrunt.
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.
  10. Kopię przetwarzanych danych osobowych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres mailowy: instalgrunt@instalgrunt.pl

Czas dostawy i warunki płatności

Do 50 km   - do 5 dni

Do 150 km - do 10dni

Do 250 km - do 21 dni

Ponad 250 km  - do uzgodnienia (zadaj pytanie sprzedającemu)

Przy zakupie oczyszczalni i wyborze opcji za pobraniem pobieramy zaliczkę w wysokości 30 % zamówienia płatnej na podstawie faktury proforma